close
متخصص ارتودنسی
پرونده های حقوقی
loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

پرونده های حقوقی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 667 چهارشنبه 12 شهريور 1393

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، یک وکیل دادگستری از نجات موکلش که به قصاص محکوم شده بود، خبر داد.

بر اساس این گزارش عبدالصمد خرمشاهی اظهار کرد: در سال 85 در یکی از شهرستان‌های استان یزد قتلی اتفاق می‌افتد. در این پرونده محکوم به قصاص (حسن) مطلع می‌شود که یکی از دوستانش با خواهرش ارتباط نامشروع برقرار کرده است ...

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 1665 سه شنبه 26 فروردين 1393

نام مرجع قضایی و شعبه:شعبه یکصد و یکم دادگاه عمومی و جزائی اراک
شماره پرونده :۸۷۰۶/۱۰۱
شماره دادنامه :۲۱۰۰۷۱۴
شاکی :حسن.ا متهم محمد.ه
اتهام :ضرب وجرح عمدی
شکایت اولیه:اینجانب محسن.ا متولد ۷۴ در کوچه توسط فردی که نام و فامیل وی را نمی دانم ولی می توانم شناسایی کنم مورد ضرب وجرح قرار گرفته ام و از ناحیه گوش احساس درد می کنم.

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 675 یکشنبه 24 فروردين 1393

برخی از دعاوی ویژه اشخاص خاصی است. این شخص خاص ممكن است از حیث جنسیت خاص باشد یعنی تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوی از این دست است. به طور معمول دعاوی مربوط به زندگی زناشویی و به‌اصطلاح دعاوی خانوادگی جزو این دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه یا همان زن مطرح می‌شود زیرا طبق قانون مدنی ایران یكی از وظایف زوجیت شوهر به محض انعقاد عقد نكاح، پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگی زن است. در مقابل یك‌سری از دعاوی خانوادگی مختص شوهر است که بارزترین نمونه این دعاوی عبارت است از دعوای تمكین. تمكین در معنای كلی آن عبارت از اطاعت از دستورهای شوهر در خانواده است. این موضوع به یكی از احكام قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. طبق یكی از احكام تغییر قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص ذاتی شوهر است. به این ترتیب از نتایج این حكم، اطاعت از دستور شوهر در خانواده است بنابراین تبعیت نکردن از اوامر مرد در خانواده، حق طرح دعوای تمكین را برای مرد ایجاد می‌كند.

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 861 شنبه 17 اسفند 1392

خـواهان :    حسین
خـوانده :    محمد رضا
خواسته :    تخلیه و انتزاع ید خوانده از ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك شماره 5024 واقع در بخش 5 تهران به استناد مقرات بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
کـــلاســـــه پرونده :    8500900000300412  
شعبه رسیدگی کننده :    شعبه 111 دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت )

دلایل و منضمات دادخواست :
1-    فتوكپی مصدق از ورقه مالكیت ششدانگ پلاك 5024 بخش 5 تهران
2-    اجاره نامه عادی مورخه  25 / 11 / 1383
3-    اظهار نامه رسمی نامه شماره 5 / 8 / 1385 ـ 3512 ووكالتنامه وكیل
شرح پرونده :
وكیل خواهان در تاریخ 8 / 10 / 85 دادخواستی را به طرفیت آقای محمد رضا به دادگستری تهران ارائه نموده  كه به این شرح می باشد از تاریخ 17 / 4 / 1379 ششدانگ یكباب مغازه جزء پلاك شماره 5024  واقع در بخش 5 تهران متعلق بموكل در ید استیجاری خواند محترم قرار گرفته و به
موجب قرار داد عادی مورخه 25 / 11 / 1383 منعقده فیمابین طرفین روابط ایجاد استیجاری فیمابین آنان برای مدت یكسال دیگر تمدید شده است متاسفانه خوانده محترم بدون توجه به شروط مندرج در اجاره نامه مذكور برخلاف اصول وموازین شرعی وعرفی با وجود ارسال و ابلاغ اظهار نامه رسمی از پرداخت اجاره بهاء مغازه مورد اجاره متصرفی خودش در طول مدت یازده ماه اخیر
( 1 / 11 / 1383  لغایت 1 / 10/ 1384 ) امتناع و استنكاف نموده است با عرض مراتب اشعاری نظر به اینكه تخلف خوانده مطا بق مقررات بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 از موجبات فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره می باشد تقاضا دارد امر و مقرر فرمائید . باتعیین وقت رسیدگی واحضار خوانده وانجام تحقیقات و رسیدگی های لازم حكم به تخلیه وانتزاع ید خوانده از ششدانگ مغازه مورد اجاره متصرف وی را با منظور نمودن كلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وخسارات حق الوكاله صادر گردد .
و در این رابطه اظهار نامه ای از طرف وكیل خواهان به خوانده ارسال شده كه اظهارنامه مزبور ضمیمه پرونده بوده وبدین شرح می باشد .

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 1119 شنبه 17 اسفند 1392

خـواهان :    ابوالفضل
خـوانده :    اله قلی
خواسته :    تجویز انتقال منافع به استناد پرونده شماره  00648
کـــلاســـــه پرونده :    8300900000300312  
شعبه رسیدگی کننده :    شعبه 111 دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت )

دلایل و منضمات دادخواست :
حکم صادره در پرونده كلاسه 00648  
گردش کار :
خواهان آقای ابوالفضل در تاریخ 1 / 9 / 83  دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای الهقلی به دادگستری تهران ارائه نموده ودر آن بیان داشته كه به استناد پرونده كلاسه 00648  كه در آن حكم نسبت به تنظیم سند رسمی مورد اجاره صادر شده است كه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اقدام شود ولی به علت گرفتاری خانواده وسهل انگاری از طرف اینجانب فرجه قانونی حكم متقضی شده لذا از محضر دادگاه محترم در خواست می نمایم مستنداً به ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حكم به خواسته اینجانب طبق موازین قانونی  صادر فرمائید .
پرونده از طریق معاونت محترم قضایی به شعبه 111 دادگاه عمومی تهران  ارجاع وپس از ثبت در رایانه در دفتر عرایض شعبه مذكور ثبت گردید .
با تكمیل، پرونده به نظر قاضی محترم شعبه رسیده و دستور تعیین وقت به تاریخ 8 / 9 / 83  مقرر گردیده که با ارسال اخطاریه به خواهان و نیز ارسال اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن به خوانده جهت رسیدگی در وقت مقرر دعوت بعمل آمد .

دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1949
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 8
  • بازدید امروز : 1,868
  • باردید دیروز : 23,367
  • بازدید کلی : 3,884,133