loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز ، به منظور هماهنگي و ايجاد رويه يکسان در تغيير محل اشتغال وکلاي دادگستري و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده از اختیارات حاصل از قسمت اخير ماده 2 و ماده 6 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تغییر محل اشتغال…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

آئين نامه نقل و انتقالات وکلا

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز ، به منظور هماهنگي و ايجاد رويه يکسان در تغيير محل اشتغال وکلاي دادگستري و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده از اختیارات حاصل از قسمت اخير ماده 2 و ماده 6 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

آئين نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

ماده 1- داوطلبان ورود به شغل وکالت می توانند محل کارآموزي يا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پيشنهاد کنند ولی بهرحال تعيين محل اشتغال به وکالت و کارآموزي با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون وکلا است.

ماده 2- شرط پذيرش درخواست انتقال ، وجود و احراز شرايط زير و موکول به تصویب هیأت مدیره کانون است:

 1-2- وجود ظرفيت در شهر مورد درخواست (مقصد) براساس مصوبه هيأت مديره و اينکه درشهر محل اشتغال متقاضي (مبدأ)به تعداد لازم، وکلاي واجد شرايط اشتغال داشته باشند.

2-2- دایر بودن دفتر وکالت درشهر محل اشتغال (مبدأ) و تمرکز فعاليت وکالتی موثر در محل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده در محل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

3-2- حداقل سابقه مورد نیاز براي طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر تهران پنج سال و براي انتقال به شهرهاي ديگر حوزه قضايي استان تهران سه سال و برای نقل و انتقال از هر یک از شهرستانها به داخل شهرستان های همان استان دوسال و از شهرستانها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره1- درخواست انتقال وکلا از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت مزبور نیست.

تبصره2- درخواست انتقال متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

4-2- نداشتن محکوميت انتظامي قطعی از درجه چهار به بالا و نداشتن محکوميت انتظامي به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376.

تبصره1-  درصورتي که از پایان اجرای حکم قطعي مربوط به محکوميت هاي درجه چهار ، سه سال و درجه پنج ، چهارسال و از اجرای محکوميت موضوع ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره2- وکلايي که درشهرهاي خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند 2-2، فعاليت وکالتي خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمي توانند تقاضاي انتقال کنند.

ماده 3- در ارزیابی تقاضاهاي انتقال علاوه بر احراز شرايط مذکوردرماده 2 ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود.

1-  نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت

2-  سابقه اشتغال به وکالت

3-  نداشتن محکوميت جزائی مؤثر

4-  همکاري با ارگانها و کميسيونهاي کانون

5-  سنوات اشتغال درشهرهاي محروم

6-  درج مقالات علمي درمجله کانون های وکلا و ساير مجلات تخصصی

7-  داشتن تأليفات علمی

8-  شرکت مؤثر در سمينارهاي تخصصي

9- قبول شدن درآزمونهاي علمي وتخصصي (درصورتی که برگزاري چنين آزمونهایي ازطرف کانون هاي وکلا و يا اتحاديه باشد)

10- کمک هاي مؤثر درامور رفاهي وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت

11- فعاليت مؤثر درپذيرش و آموزش کارآموزان وکالت

12- برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده 4-

1-4- چنانچه متقاضي يا همسر دائمي يافرزند يا پدر يامادر يا ساير افراد تحت تکفل وي دچار بيماري صعب العلاج شوند واين بيماري به تأييد پزشکي قانونی برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

2-4- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت دريکي از مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصيل حضوري از دانشگاه ويا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل براي کارشناسي ارشد و پنج سال براي دوره دکتري تجاوز ننماید.

3-4- استخدام و اشتغال رسمي تمام وقت به عنوان هيأت علمي يکي از دانشکده ها يا گروه هاي حقوق دانشگاه ها ومراکز علمي مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال. دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده 5- تغيير محل کارآموزي يا اشتغال يکي از زوجين با نکاح دائم که هردوي آنان وکيل يا کارآموز يا يکي از آنان وکيل وديگري کارآموز باشد، حسب تقاضاي هردو به محل اشتغال دائم يکي از آنان مجاز است.

درخواست انتقال دائم زوجه وکیل به تبع محل اشتغال زوج وکیل در کمیسیون مطرح و مطابق شرایط عمومی آئین نامه بررسی خواهد شد.

تبصره: انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده 6- پذيرش تقاضاي انتقال بانوان وکيل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم کارگزيني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا امور اداري مؤسسه یا شرکت ذيربط امکان پذير خواهد بود مشروط براینکه:

1-6- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

2-6- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده7- انتقال وکلا و کارآموزاني که پدر يا مادریا فرزندآنان وکيل دادگستري باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده 8- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیراست.

ماده 9- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.

ماده 10- درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 11- موارد ذیل بدون طرح در کمیسیون ، رأسا" توسط کمیته یک رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف- درخواست متقاضیان مشمول تبصره 1 ماده 2 آئین نامه

ب- درخواست متقاضیان مشمول ماده 2-4 آئین نامه

ج- درخواست متقاضیان مشمول صدر ماده 5 آئین نامه

د- درخواست متقاضیان مشمول ماده 7 آئین نامه

ه- درخواست متقاضیان مشمول ماده 8 آئین نامه

و- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از استان تهران به هر شهر دیگر کانون مرکز و یا کانونهای دیگر به شرط موافقت کانون مقصد.

ز- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از مراکز استان به هر یک از شهرهای تابع همان استان.

ماده 12- موافقت با انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت به آن ، نایب رئیس یا کمیسیون نقل و انتقالات باشد جز در موارد پزشکی مذکور در آئین نامه مشروط بر این است که متقاضی ، تمرکز در غیر محل اشتغال نداشته باشد.

اين آئين نامه در 12 ماده درجلسه مورخ  17/04/93 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با اصلاحیه بعدی مورد تصويب  قرارگرفت. از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها ومصوبات قبلی هیأت مدیره دوره های پیشین دراین خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکلیه نقل وانتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرارخواهد گرفت.

درباره : قوانین مدون , سایر قوانین مدون ,
برچسب ها : کانون وکلای دادگستری مرکز , تغيير محل اشتغال وکلاي دادگستري , محل کارآموزی کارآموزان وکالت , لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري , تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری , کمیسیون نقل و انتقالات , آئين نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز , محل اشتغال به وکالت و کارآموزي , دایر بودن دفتر وکالت , تمرکز فعاليت وکالتی موثر , مبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال , محکوميت انتظامي قطعی , قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 , سابقه اشتغال به وکالت , مقالات علمي درمجله کانون های وکلا , سمينارهاي تخصصي , وکالت یا کارآموزی وکلا , انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت , وظایف کارآموزی , کارآموزان وکالت ,
بازدید : 430 تاریخ : جمعه 01 اسفند 1393 زمان : 7:0 نویسنده : رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری نظرات ()
مطالب مرتبط
 • آیین‌ نامه پایگاه محکومان قاچاق آیین‌ نامه پایگاه محکومان قاچاق
 • آیین‌نامه قانون حمایت خانواده آیین‌نامه قانون حمایت خانواده
 • آیین‌نامه مجازات‌های تکمیلی آیین‌نامه مجازات‌های تکمیلی
 • آیین‌نامه جلسات دیوان عدالت آیین‌نامه جلسات دیوان عدالت
 • دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت‌ دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت‌
 • آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات آیین‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات
 • مناسبت‌های رسمی سال 94 مناسبت‌های رسمی سال 94
 • آیین‌نامه ادله الکترونیکی آیین‌نامه ادله الکترونیکی
 • آیین نامه پیش فروش ساختمان آیین نامه پیش فروش ساختمان
 • راهنمای صدور مجوز سقط درمانی راهنمای صدور مجوز سقط درمانی
 • متن آیین دادرسی کیفری جدید متن آیین دادرسی کیفری جدید
 • تفسیر تبصره ماده ۷۶ تفسیر تبصره ماده ۷۶
 • حبس در جرایم پزشکی حبس در جرایم پزشکی
 • آئین‌نامه برگزاری گردهمایی‌ ها آئین‌نامه برگزاری گردهمایی‌ ها
 • آیین‌نامه اجرایی بیمه کشاورزان آیین‌نامه اجرایی بیمه کشاورزان
 • بخشنامه قیمت دیه در سال 93 بخشنامه قیمت دیه در سال 93
 • مصوبه قیمت خرید برگ سبز چای مصوبه قیمت خرید برگ سبز چای
 • آیین‌نامه قانون برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه قانون برنامه پنجم توسعه
 • اصلاح ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس اصلاح ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس
 • آئین‌نامه بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۳ آئین‌نامه بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۹۳
 • قانون حمایت خانواده قانون حمایت خانواده
 • تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده
 • متن قانون اساسي ایران متن قانون اساسي ایران
 • لايحه آيين دادرسي كيفري تاييد شد لايحه آيين دادرسي كيفري تاييد شد
 • قانون بخش تعاونی اقتصاد قانون بخش تعاونی اقتصاد
 • قانون امور گمرکی مصوب 1390 قانون امور گمرکی مصوب 1390
 • فهرست مواد محترقه بي خطر فهرست مواد محترقه بي خطر
 • ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

  اسپانسر
  http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
  تبلیغات
  Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

  آمار سایت
 • کل مطالب : 1949
 • کل نظرات : 283
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 135
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 221
 • بازدید امروز : 642
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 57
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 642
 • بازدید ماه : 642
 • بازدید سال : 642
 • بازدید کلی : 3,247,644
 • مطالب
  آخرین نظرات
  محسن - سلام.ملکی را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام. متاسفانه موکل(صاحب اولیه) فوت نموده.ورثه به فروش ملک به من اذعان دارند. آنها (به دلیل مالیات سنگین - 1396/01/13
  كيانوش - با سلام من يه ماشين فروختم و كل مدارك ماشين رو هم بهش دادم ولي هنوز به اسم خودمه و اينكه كل مبلغ رو چك گرفتم و تو قولنامه نوشتم در صورت پاس نشدن چك ما - 1396/01/10
  رضایی - سلام و ادب ، حق انتفاع ملکی را بصورت صلح سکنی عمری به مدت حیات فردی منتقل کرده ام حال اگر ایشان زودتر از اینجانب فوت نمایند آیا وراث ایشان میتوانند اد - 1396/01/04
  علی کاظم - سلام علیکمملکی دارم که به دلیل سفارش مدیر ساختمان، مستاجری را آورده و به آن اجاره دادم.متاسفانه به دلیل اینکه مدیر ساختمان مورد اطمینان من بود، بد - 1395/11/29
  صدیقه حاتمی - با سلام وخسته نباشید منزل آپارتمانی به صورت نصف نصف به نام من و خواهرم هست من قصد دارم سهم خود را به نام مادرم کنم ولیکن چون میدانم امکان به مشکل خورد - 1395/10/14
  لیلا - باسلام من ضامن کسی دربانک شدم وان فرد بیکاراست و قسط هایش رانمیدهد و هرماه بانک ارحقوق من قسط راکم میکند ایاراهی هست که شکایت کنم تاان فرد مجبورشود قس - 1395/09/17
  لیلا - سلام من از سایپاماشین خریدم که هنوز نیمی از قسط هاش مونده و سندش ازادنشده وهمسرم بدون اجازه ام ماشین رافروخته و مدارک ماشینم هم نمیدانم دست خودش هست - 1395/09/17
  ابوالقاسم خمیس آبادی - باسلام ؛ احتراما بعرض میرساند فرزندم توسط دوبرادر مورد ضرب جرح قرار گرفت ... مستدعی است بفرمایید در خصوص شکایت ایشان بعداز گذشت 14ماه قانونی است یاخیر - 1395/05/20
  خسروی - با سلام یک واحد آپارتمان از طرف آقای الف خریداری شده است با مبایعه نامه و قبول اینکه فروشنده در تاریخ 29/12/94 نسبت به انتقال سند اقدام نماید ولی - 1395/02/08
  محمود حاجیان - سلام، من حدود2 ماه پیش با ناآگاهی از کاری که می كنم وکالت طلاق رو به خانمم دادم، و ايشون بدون اینکه من خبر داشته باشم ، پنهانی کارهای طلاق را انجام دا - 1395/01/09
  aram - سلام خسته نباشید آیا از دعانویسی که تو اینستا پیج داشتند و دعا گرفتم و جواب نگرفتم حتی اوضاع بدترهم شد و هزینه زیادی هم گرفتند و هربار حرفی زدند و هزی - 1394/12/21
  یزدانی - سلامپیامک حاوی \"شما خانوم... هستید؟آیا شما ساکن استان...هستید؟ میشه همدیگر رو ببینیم؟ توسط من ارسال شده،و ایشان هم فحش خانواده به من داد و بعدش هم ا - 1394/11/22
  pouya - با سلام - من مدتی در کافه ای کار می کردم به یک سری دلایل با کارفرما بحث کردم و دیگر سر کار نرفتم .مدتی بعد از من بابت پخش عکس مستهجن در یک کانال تلگرا - 1394/11/20
  سید مهدی - سلام. کتاب ایران و روابط بین الملل اقای رسولی فوق العاده است. ادم در این کتاب میفهمد که ایران میتواند اولین قدرت اقتصادی وصنعتی نیز نظامی دنیا باشد. - 1394/10/01
  حامد مهربانی - باسلام وعرض ادب :بنده کارمند رسمی یکی از ادارات می باشم یکسال پیش با ۹۰۰سکه عندالمطالبه عقد کردم بعد از مراسم عروسی بادخالت خانواده همسرم اختلافا - 1394/07/09
  محمد - با عرض سلام و ادبآیا لایحه جامع وکالت برای ازمون سال دیگر احتمال دارد که تصویب شود؟اگر تصویب شود آیا تغییری در طریقه جذب کارآموزان صورت می گ - 1394/07/08
  صبوری - با سلاممیخواستم مدرکی مستند دال بر غیردولتی بودن شهرداری به من معرفی کنید.با تشکر - 1394/07/05
  بابک - سلام،در یک دعوی حقوقی در رابطه با مطالبه مبلغ چک برگشتی مربوط به یه شرکت سهامی خاص در شورای حل اختلاف،خواهان بجای طرفیت قرار دادن شرکت صاحب حساب بعنوا - 1394/05/02
  nazanin - با سلام و خسته نباشید. سوالی از خدمتتون داشتم. طبق شرطی که در عقد نامه ی من گذاشته شده شوهر من ملزم شده که دو دانگ از آپارتمانی که به نام مادرشون هست - 1394/04/28
  alireza - باسلام : پسر من با ماشین خودش و به رانندگی دوستش تصادف کرده و هر دو فوت کرده اند . پس از مراحل دادگاه و اعلام شکایت از راننده جهت دریافت غرامت از بیمه - 1394/04/25