close
متخصص ارتودنسی
نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع
loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

خـواهان :    ابوالفضل خـوانده :    اله قلی خواسته :    تجویز انتقال منافع به استناد پرونده شماره  00648 کـــلاســـــه پرونده :    8300900000300312   شعبه رسیدگی کننده :    شعبه 111 دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت ) دلایل ومنضمات دادخواست : حکم صادره در پرونده كلاسه 00648   گردش کار : خواهان آقای ابوالفضل در تاریخ 1 / 9 / 83  دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای الهقلی به دادگستری تهران ارائه…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 1176 شنبه 17 اسفند 1392

خـواهان :    ابوالفضل
خـوانده :    اله قلی
خواسته :    تجویز انتقال منافع به استناد پرونده شماره  00648
کـــلاســـــه پرونده :    8300900000300312  
شعبه رسیدگی کننده :    شعبه 111 دادگاه عمومی تهران  ( مجتمع قضائی عدالت )

دلایل ومنضمات دادخواست :
حکم صادره در پرونده كلاسه 00648  
گردش کار :
خواهان آقای ابوالفضل در تاریخ 1 / 9 / 83  دادخواست خود را به طرفیت خوانده آقای الهقلی به دادگستری تهران ارائه نموده ودر آن بیان داشته كه به استناد پرونده كلاسه 00648  كه در آن حكم نسبت به تنظیم سند رسمی مورد اجاره صادر شده است كه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اقدام شود ولی به علت گرفتاری خانواده وسهل انگاری از طرف اینجانب فرجه قانونی حكم متقضی شده لذا از محضر دادگاه محترم در خواست می نمایم مستنداً به ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حكم به خواسته اینجانب طبق موازین قانونی  صادر فرمائید .
پرونده از طریق معاونت محترم قضایی به شعبه 111 دادگاه عمومی تهران  ارجاع وپس از ثبت در رایانه در دفتر عرایض شعبه مذكور ثبت گردید .
با تكمیل، پرونده به نظر قاضی محترم شعبه رسیده و دستور تعیین وقت به تاریخ 8 / 9 / 83  مقرر گردیده که با ارسال اخطاریه به خواهان و نیز ارسال اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن به خوانده جهت رسیدگی در وقت مقرر دعوت بعمل آمد .
لایحه خواهان :
معطوفاً با اخطاریه شماره 1120  كه به روز 24  / 4 / 84 تعیین وقت  فرموده اند عرایض  خود را به شرح زیر به استحضار آن مقام محترم می رساند .
-    اولاً : بموجب دادخواست تقدیمی كه به استناد پرونده شماره 00648 عمومی تقدیم نموده ام عرایض خود را مشروحاً با استحضار آنمقام تقدیم نموده ام .
-    ثانیاً : بموجب گواهی كه فتوكپی آن در پیوست تقدیم تحت شماره  00648   از دفتر آن شعبه صادر شده جهت صدور اجرائیه اقدام بنمایم در اثر گرفتاری خانواده نسبت به عملیات اجرایی اقدام نكرده ومدت قانونی آن منقضی شده لذا از محضر آن دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده استنادی و دادخواست تقدیمی نسبت به تجویز انتقال منافع یكباب مغازه طبق موازین قانونی درخواست صدور حكم استدعاست .
جلسه دادگاه مورخه 24 / 4 / 84 :
جلسه دادگاه  در وقت مقرر تشكیل وپرونده كلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت طرفین پرونده حاضرند .
اظهارات خواهان در جلسه مورخه 24 / 4 / 84  :
خواهان اظهار داشت خواسته ام همان است كه در دادخواست تقدیمی بیان داشته ام بدین توضیح كه بنده قبلاً طی پرونده كلاسه 00648 این دادگاه اجاره انتقال به غیر را طی دادنامه شماره 1039  كسب كرده بودم لیكن چون در مهلت اعطایی دادگاه به علت گرفتاری نتوانستم حقوق خود را انتقال دهم دادنامه صادره ملغی الاثر گردید . لذا تقاضا دارم اجاره  انتقال منافع مورد اجاره كه یكباب مغازه را صادر فرمائید . در ضمن حاضرم چنانچه خوانـده حاضر به خرید حقوق كسب و
 پیشه ام ( پرداخت حق كسب و پیشه ام ) باشد با همان حق كسب و پیشه قبلی كه از طرف دادگاه تعیین گردیده بود به مشـارالیـه انتقـال دهم لایحه ای نیز كه چكیده همان اخطاراتم در جلسه امروز می باشد تقدیم می كنم .
دادرس دادگاه لایحه تقدیمی را اخذ و به شماره 570  ثبت و پیوست پرونده گردید سپس خطاب به خوانده خواسته خواهان را استماع گردید . در مقام دفاع چه پاسخی دارید ؟
دفاعیات خوانده در جلسه مورخه 24 / 4 / 84 :
خوانده اظهار داشت خواهان در آن مغازه حقی ندارد بنده مالك عین مستاُجره هستم وحدود سی وسه سال در آن محل مستاجر است در این مدت مگر چقدر اجاره بهاء پرداخت كرده است كه حالا مدعی دریافت حق كسب وپیشه است خودم عائله مند هستم باز نشسته شهرداری بوده وتوان پرداخت حق كسب وپیشه مغازه مورد دعوی را ندارم مگر خود مغازه چقدر ارزش دارد كه مبلغ چهل میلیون ریال حق كسب وپیشه تعیین گردیده است واقعاً انصاف است كه در قبال مغازه ام چیزی هم به عنوان حق كسب و پیشه به مستاجر بپردازم . طرفین در آخر اظهار داشتند از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می كنیم .
دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم جلسه امروز را اعلام وبه شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود .                      
تصمیم دادگاه :
نظربه اینكه خواهان به پرونده كلاسه 00648  این دادگاه استناد كرده است وملاحظه محتویات آن ممكن التاثیر در اتخاذ تصمیم نهایی در این پرونده خواهد شد لذا قرار ملاحظه پرونده استنادی خواهان را صادر و اعلام داشت . دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین جهت ملاحظه محتویات پرونده كلاسه 00648  و اخذ توضیح مقتضی و ادامه رسیدگی دعوت شوند .
به تاریخ 21 / 1 / 85 وقت رسیدگی تعیین و جهت اخذ توضیح از طرفین دعوت بعمل آمد .
 لایحه خواهان به شماره  19 / 1 / 85 ـ 30 :
معطوفاً با اخطاریه شماره 1120  كه به روز 21 / 1/ 85 تعیین وقت فرموده اند عرایض خود را بشرح ذیل به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند .
كلیه عرایض بنده همان است كه در دادخواست تقدیمی قید شد . با توجه به پرونده استنادی واحكام صادره برعلیه آقای الهقلی درخواست صدور حكم مورد استدعاست تا بنده به حقوق حقه خود برسم . ضمناً در اثر پیش آمد گرفتاری خانوادگی در فرجه قانونی بحكم صادره نتوانستم اجرائیه صادر نمایم لذا مجبور شدم دادخواست مجدد تقدیم نمایم تا طبق موازین قانونی عملیات اجرا انجام گردد .
جلسه دادگاه مورخه 21 / 1 / 85 :
در وقت مقرر جلسه دادگاه  تشكیل و پرونده كلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت خوانده در معیت دخترش حاضر بود و خواهان ، علیرغم ابلاغ وقت دادرسی و انتظار كافی حاضر نگردیده ولایحه ای ارسال داشته كه ثبت و پیوست پرونده گردیده است دستور جلسه ملاحظه محتویات پرونده استنادی كلاسه 00648 می باشد كه ملاحظه می شود پرونده مورد استناد واصل نگردیده است بنا به مراتب فوق موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر ، وقت احتیاطی تقدیر و بدواً پرونده كلاسه
 00648  را مطالبه و پیوست پرونده نماید، سپس جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر برسد .
به تاریخ 15 / 11 / 85 وقت احتیاطی تعیین گردید .

لایحه خواهان  به شماره  15 / 11 / 85 ـ 1343 :
معطوفاً ‌به اخطاریه شماره 1120  كه به روز 15/11/85  تعیین وقت فرموده اند عرایض خود را به شرح ذیل معروض می دارد :
بموجب پرونده استنادی تحت شماره 00648 عمومی بخواسته تجویز انتقال منافع طرح دعوی و حكم صادر شده با تقدیم دادخواست مجدد با استناد آن به همان خواسته تقدیمی به شماره 1120  عمومی ثبت شده عرایض خود را قید نموده ام به علت صدور حكم و اخذ گواهی از دفتر آن دادگاه مالك ملك بنام الهقلی آنقدر امروز و فردا نموده تا فرجه قانونی آن شش ماه منتفی شده نتوانستم درخواست صدور اجرائیه نمایم ناچاراً‌ متوسل شده دادخواست مجدد بدهم در خاتمه عرایض با توجه به محتویات پرونده و حكم صادره در پرونده استنادی با استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر از آن مقام محترم درخواست صدور حكم مورد استدعاست .
به تاریخ 15/11/85 در وقت مقرر جلسه شعبه 10 دادگاه عمومی تهران تشكیل و پرونده به كلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می گردد طرفین پرونده در دادگاه حضور دارند و خواهان لایحه ای تقدیم داشت كه به شماره 15 / 11 / 85 ـ 1343 ثبت و پیوست پرونده گردیده است .
دستور جلسه ملاحظه پرونده كلاسه 00648 می باشد كه پرونده مذكور از طریق دفتر واصل و پیوست این پرونده گردیده با بررسی اوراق و محتویات آن ملاحظه می شود آقای ابوالفضل به طرفیت
آقای الهقلی به خواسته صدور حكم بر تجویز انتقال منافع یكباب مغازه تقدیم این دادگاه كرده بود كه خوانده در جلسه اول دادرسی اظهار داشته حاضرم حق كسب و پیشه متعلقه به خواهان را پرداخت و مغازه را تخلیه و به خودم تحویل دهد كه دادگاه بدین اعتبار پس از ارجاع امر به كارشناس و طی مراحل دادرسی مبادرت به صدور حكم به تجویز انتقال منافع مغازه مورد دعوی در قبال پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال از بابت حق كسب و پیشه از جانب موجر صادر و اعلام گردیده است كه رأی صادره به لحاظ عدم درخواست تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی به قطعیت رسیده و حكایت غیر از این ندارد .
محتویات پرونده استنادی به طرفین قرائت گردید و از خواهان درخواست شد مستندات خود را از این پرونده بیان كنید .
اظهارات خواهان در جلسه 15/ 11 /85 :
اظهار داشت در آن پرونده رابطه استیجاری بین اینجانب با خوانده محرز شده است و فتوكپی دادنامه صادر آن پرونده تقدیم و پیوست دادخواستم در این پرونده گردیده است تقاضای رسیدگی به شرح خواسته خود را دارم .
دفاعیات خوانده در جلسه 15 / 11 /85 :
اظهار داشت از محتویات پرونده مطلع شدم حاضر نیستم دیناری از بابت حق كسب و پیشه به خواهان پرداخت نمایم . مغازه به اینجانب تعلق دارد مگر مغازه چقدر ارزش دارد كه  كارشناس در پرونده استنادی نیز چهل میلیون ریال قیمت گذاشته است خود مغازه چقدر ارزش دارد كه آن مقدار هم حق كسب و پیشه داشته باشد .
به هر حال حاضر نیستم حق كسب وپیشه خواهان را هر مقدار باشد پرداخت نمایم خواهان هرچند مستاجر اینجانب در آن مغازه می باشد دیناری از بابت اجاره  بها پرداخت نمی كند تقاضای رد درخواست خواهان را دارم طرفین در آخر اظهار داشتند . از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور كرده و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم .
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده پایان دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای ابوالفضل به طرفیت آقای الهقلی به خواسته تجویز انتقال مناقع یك باب مغازه واقع در خیابان باهنر … دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با احراز رابطه استجاری فیمابین طرفین دعوی به موجب اظهارات طرفین در طول دادرسی در این پرونده و محتویات پرونده كلاسه 00648 كه چكیده آن به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 15/11/85 در این پرونده  انعكاس داده شده است . نظر به اینكه مالك خوانده تمایل خود را جهت پرداخت حق كسب و پیشه مستاجر و تحویل مورد اجاره در طول دادرسی اعلام نداشته و هیچگونه ایراد و دفاع موثری از دعوی خواهان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حكم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره در یكی از دفتر خانه های اسناد رسمی نزدیك به ملك مورد اجاره را به همان شغل و یا شغل مشابه با شرایط سابق بین طرفین دعوی به هر شخصی صادر و اعلام می دارد . چنانچه مستاجر ( خواهان ) ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی منافع مورد اجاره  را با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال ندهد حكم صادره ملغی الاثر خواهد بود . رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاكم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد .

نظر وکیل :
باتوجه به محتویات پرونده و با احراز رابطه استیجاری فی ما بین طرفین و به موجب اظهارات طرفین ومحتویات پرونده استنادی نظر به اینكه خوانده ( موجر ) خود حاضر به خرید حقوق  كسب و پیشه یا همان حق كسب و پیشه تعیینی از طرف كارشناس نشده وهیچگونه ایراد و دفاع موثری از دعوی خواهان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 حكم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره صادر كرده است .

متن مواد قانونی مورد استناد در این پرونده :
ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 :
ماده 19 ) در صورتی كه مستأجر محل كسب یا پیشه یا تجارت ‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای ‌همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری‌ انتقال دهد.
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌ نامه‌ای‌ در بین نبوده و مالك راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل ‌تخلیه مورد اجاره‌، حق كسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند، در این صورت دادگاه حكم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌ كننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیك ملك (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌ موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به‌ تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی منافع مورد اجاره‌ با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حكم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتی كه مستأجر بدون رعایت مقررات این ‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست ‌تخلیه را خواهد داشت و حكم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق كسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت‌.
تبصره 2 ـ حق كسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل ‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سندرسمی معتبر خواهد بود .


منبع : وکالت دات اینفو

مطالب مرتبط
پرسش حقوقی خود را مطرح نمایید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1949
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 7
  • بازدید امروز : 573
  • باردید دیروز : 2,082
  • بازدید کلی : 4,041,377