loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

نوشته: اكبر شيرازيبازپرس ديوان كيفرانسان در زندگي اجتماعي تحت تاثير هيجانات واكنش هائي از خود نشان ميدهد كه مجموعه اين واكنش ها سلوك و رفتار شخص را در جامعه معين و مشخص مينمايد. و موجب شناسائي فرد از افراد ديگر ميشود. هيجانات با زندگي افراد بشر در آميخته و آنرا از جنبه هاي عاطفي…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

ارتباط هيجان و جرم

نوشته: اكبر شيرازي
بازپرس ديوان كيفر

انسان در زندگي اجتماعي تحت تاثير هيجانات واكنش هائي از خود نشان ميدهد كه مجموعه اين واكنش ها سلوك و رفتار شخص را در جامعه معين و مشخص مينمايد. و موجب شناسائي فرد از افراد ديگر ميشود. هيجانات با زندگي افراد بشر در آميخته و آنرا از جنبه هاي عاطفي و جسماني تحت تاثير قرار مي دهد. امروزه در اثر تحقيقات علمي مسلم گشته كه انسان يك واحد پسيكوپيولوژيك ميباشد يعني متشكل است از روان و جسم. تغييرات حاصل در اين دو ركن مهم را هيجان گوئيم. هيجان لازمه زندگي بشر است فردي كه هيجان نداشته باشد داراي زندگي خشك و يكنواخت و فاقد احساسات عاليه بشري است. هيجانات در به وجود آوردن آثار علمي و هنري بزرگ و شگفت انگيز نقش اساسي دارد. هيجانات تند و خشن در طول تاريخ موجب سيه روزيها و و زيانگريهاي بزرگي شده است كه خاطرات تلخ آن هيچگاه از ياد نمي رود. بر ساير جنبه هاي زندگي بشري نيز هيجانات اثري عميق و غير قابل انكار دارد.
با وجود اثرات قطعي و حتمي هيجانات بر زندگي بشري و اينكه هيجانات را بطور محسوس لمس ميكنيم و از وجود آن در افراد اطلاع داريم ولي در تعريف و تبيين اين پديده قابل درك از نظر علمي كار دشواري است و علماء روان شناس در اين مورد متفق القول نيستند و نظرات متفاوتي ابراز داشته اند. از نظر لغوي نيز هيجان در معناي عام خود مفاهيم ديگري پيدا نموده و حالات احساسي و عصبي و عاطفي را نيز در بر ميگيرد.
در روان شناسي هيجانات خفيف را احساس (Feeling) و هيجانات شديد را عاطفه (Affect) ميگويند.
از نظر تشريحي هيجانات دو جنبه دارند:
1_ دروني و رواني ( subjective)
2_ جسماني و عيني ( objective).
در مورد هيجانات دروني و رواني انسان ابتدا در دنياي درون خود احساس دگرگوني و تغيير مي كند و سپس اين احساس متوجه جسم انسان شده و اثرات فيزيكي خود را در بدن شخص ظاهر ميسازد: بعكس در حالت هيجان جسماني و عيني اين دگرگوني در قيافه شخص قابل روئت است. و اين دو جنبه هيجاني, از لحظه اي كه بر شخص مستولي ميشود تا زماني كه خاتمه ميپذيرد مراحل سه گانه اي را طي مي كند. براي اينكه چگونگي طي اين مراحل بازشناخته شوند بذكر مثالي مبادرت مينمائيم .
در خيابان با دوستي سرگرم صحبت هستيم صدائي بلند ناگهان بگوش مي رسد. متوحش ميشويم و سپس عكس العملي از خود نشان ميدهيم. ابتدا صدا وسيله سيستم اعصاب مركزي درك و شناخته ميشود (اين مرحله شناخت تحريك وارده است) در مرحله بعدي حالت ترس و وحشت بشخص دست ميدهد (مرحله احساس تحريك وارده) و سپس مرحله واكنش است كه به صورت عكس العملي مناسب ( فرياد _ فرار) تجلي مينمايد. مسلم است كه شخصيت فرد و طرز تفكر و نوع و شدت تحريك وارده در چگونگي واكنش موثر است اينك كه تا حدودي موضوع هيجان براي ما روشن شده است بايد ديد كه مبناي علمي هيجان و چگونگي تشخيص آن بر چه اصولي استوار است.
در اواخر قرن 18 مسئله عواطف و هيجان مورد بحث علما و روانشناسان قرار گرفت, دو تن از دانشمندان مشهور اين قرن داروين و اسپنسر در اين مورد نظريه واحدي ارائه داشتند مبني بر اينكه رفتار عاطفي (هيجاني) تابع اصل سير تكامل است و معتقد بودند كه بسياري از اعمال غير لازم و بيمورد كه در عواطف شديد ديده ميشود همان اعمالي است كه در ادوار اوليه زندگي بشر براي انسان كاربرد آن فوايدي داشته است و بدان جهت انسان در اثر تكرار بدان خو گرفته است مثل نشان دادن دندانها در موقع خشم و غضب (حالت هيجاني) كه در اصل انسانهاي اوليه از دندان براي جنگ و شكار استفاده مي نمودند. معذلك داروين برخي از تظاهرات عاطفي را مربوط به نژاد ندانسته و آنها را به طفوليت شخص ارتباط ميدهد. مثل تكان دادن سر و پا و بالا و پائين انداختن شانه هاي كه علائم انكار و بي اعتنائي است و اينها تظاهراتي است كه در اكثر كودكان ديده ميشود و تا آخر عمر نيز باقي ميماند. داروين اينگونه تظاهرات را بقاء عادتي ميداند كه از دوره شیرخوارگي بجا مانده است. گردش سر از يكطرف بطرف ديگر نيز كه علامت رد كردن است از زمان كودكي در فرد ريشه گرفته و آن ردكردن پستان و نخواستن شير است.
گرچه نظريه بقاء تجارب و عادات زمان كودكي بحثي است كه بر جنبه تاريخي و نژادي رفتار عاطفي رجحان دارد معذلك هيچ يك را بطور قاطع نميتوان قبول كرد. زيرا مثلا مشكل است كه بتوان اعتقاد داشت كه گريه طفل در روزهاي اول تولد جنبه تاريخي و نژادي داشته و تلقيني و آموختني باشد همانگونه نيز نميتوان اعتقاد داشت كه خوشحالي و شعف و گريه و غم كودكي كه سنين رشد را سپري مينمايد جنبه تلقيني و اكتسابي نداشته باشد. لذا بايستي نظريه بينابيني را انتخاب و هم به جنبه تاريخي و نژادي هيجان و هم به جنبه اكتسابي و عادتي آن توجه داشت.
نكته جالب در اين بحث اين است كه ببينيم چگونه حالات هيجاني را بايد تشخيص دهيم. همه ما در زندگي لحظات سرشار از لذت و خوشي و اوقاتي تلخ و تاسف بار داشته ايم و اين تغيير حالات را همه درك كرده و از كم و كيف آن اطلاع داريم ولي اينكه چگونه حالت هيجاني را در خود تشخيص دهيم سئوال مشكلي است كه پاسخ آن ساده نمي باشد.
در اين مورد دو دانشمند مشهور در اواخر قرن نوزدهم نظريه اي ابراز داشته اند كه بنام آنان بنظريه جميز _ لانگ معروف گرديده است William James _ carl Lang نظريه James _ Lang Theory of Emotion كه راجع به شناخت عواطف و هيجانات است بشرح زير خلاصه ميشود :

آنچه كه در بروز يك عاطفه ( هيجان) حس ميكنيم عبارت از احساساتي است كه از تمام قسمتهاي بدن در نتيجه اعمال عضلات و غدد ظاهر شده و با عاطفه همراه, و قابل مشاهده براي ديگران ميباشد اين درست عكس موردي است كه عامه مردم بآن اعتقاد دارند. زيرا عامه ميگويند چون وحشت زده شده ايم فرار ميكنيم _ چون خشم بر ما مستولي شده سيلي ميزنيم و يا چون غمناك هستيم گريه ميكنيم _ حال آنكه اگر در نظريه جميز _ لانگ باريك شويم ملاحظه ميشود كه آنان ميگويند چون فرار ميكنيم مي ترسيم و چون سيلي ميزنيم خشمناك ميگرديم و چون گريه ميكنيم غمناك ميشويم.
بر طبق اين نظريه هيجان جز احساسهاي پيچيده بدني چيز ديگري نيست و اين احساسها آنهائي هستند كه بوسيله عضوهاي پذيرنده اختصاصي داخلي اخذ ميشوند و كليه عواطف شديد نتيجه تحريك كليه عضوهاي دريافت كننده احساسات ميباشد و پس از اين دريافت حالت هيجاني به شخص دست ميدهد.
نظريه جميز _ لانگ چنين است: مشاهده پاسخهاي بدني عاطفه (هيجان) نظريه عامه چنين است : مشاهده عاطفه پاسخهاي بدني.
بايستي توجه داشت كه مبناي نظرات جميز_ لانگ در نوشته هاي ارسطو و افلاطون نيز وجود داشته است.
امروزه پس از بررسي و تحقيقات عديده و آزمايشهاي مختلف باين نتيجه رسيده اند كه هنگاميكه كنترل مراكز عالي مغز از بين برود مثل تب شديد يا مراحل اوليه بيهوشي در اعمال جراحي بسياري از رفتارهاي عاطفي خود بخود نمايان ميگردد يكي ميخندد و ديگري گريه ميكند و شخصي دشنام ميدهد. لذا شايد ابتدا اينطور تصور شود كه مراكزي در مغز موجود است كه كار كنترل عواطف و هيجانات انسان را در دست دارد و براي اينكه پاسخ قطعي باين موضوع داده شود, آزمايشهائي روي مغز برخي حيوانات انجام گرديد و نتايج بدست آمده تا حدود زياد مثبت بود ولي همه اين نتايج در مورد انسان صادق نيست. بهر كيفيت گرچه نمي توان منكر دستورهائي شد كه از مغز صادر ميگردد ولي امروزه بهترين توجيهي كه از حالات هيجاني شده اين است كه حالات هيجاني را دانشمندان واكنش هائي ميدانند كه بدن يا واحد انساني بطور مجموع از خود نشان ميدهد و سيستم هاي اعصاب و غدد داخلي و عضلات واسطه هاي بروز اين واكنش هستند. از مسائل هيجاني آنچه كه بيشتر با مقررات حقوقي ارتباط پيدا مي كند حالات شديد هيجاني است كه گاه بقدري شديد است كه دستگاههاي كنترل كننده اعمال انسان را بطور مجموع فلج مي كند و انسان در مقابل تحريك وارده آنچنان واكنشي نشان ميدهد كه سخت و سهمگين است. يكي از انواع هيجانات تند و خشن در طول تاريخ زندگي بشر خشم و تهاجم ميباشد. تجاوز و تندي افراد بشر نسبت به هم نوع خود حديثي است كهنه كه هر روز تكرار ميشود. جامعه شناسان و روانشناسان براي كشف علت تهاجم تحقيقات زيادي نموده اند عده آنرا اكتسابي و پاره ای آنرا فطري ميدانند. تهاجم و پرخاشگري از پديده هاي حاد هيجاني است كه در موارد بسيار شديد منجر به قتل ميگردد.
بطور كلي قتل نفس در اثر هيجان, جرم است بعبارت ديگر هيجان مرتكب از معاذير قانوني براي برائت يك شخص نمي باشد و مفاد ماده 36 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 و مواد بعدي منصرف از موضوع هيجان است زيرا در اين مواد بحث در اطراف فقدان شعور يا اراده و اختلال تمام قوه تميز است. گرچه شخصي كه دچار هيجان شديد است شايد بشود گفت كه به نوعي, قوه تميز و اراده او تحت فشار قرار ميگيرد. ولي معذلك قانونگذار بطور عام نخواسته است كه هيجان را رافع مسئوليت بداند. ولي اين اصل كلي در چهارچوب ضوابط و معيارهاي موجود استثناء پذير ميگردد و بارزترين مورد آن در قانون مجازات عمومي ایران ماده 179 ميباشد. قسمت اول اين ماده قتل دو تن را كه در اثر هيجان شديد بوقوع مي پيوندد معاف از مجازات ميداند. بگذريم از اينكه حقوق دانان جهات ديگري نيز در توضيح علت اين معافيت ارائه داده اند آنچه به بحث اختصاصي ما مربوط ميشود, وجود هيجان است كه بنظر قانونگذر اينطور رسيده كه مرد ايراني با توجه به تعصبات مذهبي و عرف و عادت و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي در مقابل اين پديده, هيجان زده شده و عنان اختيار را از كف ميدهد. لذا عمل وي در ارتكاب قتل قابل بخشش است و مجازات نميخواهد .
اينك كه كم و بيش از كم و كيف هيجانات آگاه شديم اشاره ای نيز به اصولي كه در تربيت هيجانات موثر است مينمائيم.
عده اي از دانشمندان ميگويند: آدمي قطره هوشي است در درياي احساسات و هيجانات . بسياري از افراد ميدانند كه ميان آنچه ميدانند و آنچه انجام ميدهند فاصله بسيار است . ولي با كمال تاسف كمتر سعي كرده اند كه اين فاصله را از ميان بردارند همه از آنچه بايد باشد سخن ميگويند ولي رفتار و كردار خود را با آن هم آهنگ و يكسان نمي كنند. چرا؟ راستي چرا؟ مسلماً يكي از پاسخ هاي علمي اين است كه در كودكي احساسات و هيجانات ما به درستي تربيت نشده است.
امروز يكي از هدفهاي عمده تربيت طبق اصول روانشناسي بايد ايجاد يك نوع حس عاطفي ( هيجاني) اعتماد بنفس در جوانان باشد. بايد جوانان را بطور معقول با مشكلات آشنا ساخت و آنان را در برخورد با دشواريها راهنمائي كرد و گذاشت تا خود از عهده كارها برآيند و احساس مسئوليت كنند و در اين برخوردها هيجانات خود را بطور منطقي كنترل نمايند. هر اندازه كه مهارت و چيره دستي جوانان در حل معضلات و مشكلات زندگي شان بيشتر گردد اعتماد بنفس آنان استوارتر شده و در نتيجه حالات ترس و خشم و پرخاشگري تا حدود زيادي زايل ميگردد و با كنترل هشيارانه هيجانات خود, در معيارها و ارزش هاي فرهنگي موجود بطور منطقي و دلخواه فردي اجتماعي ميشوند. در چنين جامعه اي از هيجانات تند و خشن اثری نيست و زندگي شكل آرام و لذت بخش بخود ميگيرد.

منبع : وکالت دات اینفو

درباره : مقالات حقوقی , جزا و جرم شناسی ,
برچسب ها : هيجان و جرم , جرم شناسی , عادات کودکی , جرم , ارتکاب جرم , جزا و جرم , جزاشناسی , بزهکار ,
بازدید : 285 تاریخ : دوشنبه 01 ارديبهشت 1393 زمان : 15:23 نویسنده : رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری نظرات ()
مطالب مرتبط
 • نحوه شکایت کیفری - وکیل رضا صومی نحوه شکایت کیفری - وکیل رضا صومی
 • نحوه نگارش و تنظیم سفته نحوه نگارش و تنظیم سفته
 • شکایت با استفاده از اسکرین شات شکایت با استفاده از اسکرین شات
 • حق انتخاب مسکن با کیست حق انتخاب مسکن با کیست
 • مسئولیت شوهر در تنبیه همسرش مسئولیت شوهر در تنبیه همسرش
 • امضاهای دیجیتالی در امنیت اسناد امضاهای دیجیتالی در امنیت اسناد
 • اعمال صلاحيت ملي در درياها اعمال صلاحيت ملي در درياها
 • نحوه تعیین بهای خواسته نحوه تعیین بهای خواسته
 • آثار ورشکستگی بانک‌ها آثار ورشکستگی بانک‌ها
 • دعاوی ثلاثه‌ قولنامه دعاوی ثلاثه‌ قولنامه
 • ارزیابی دادرسی جدید کیفری ارزیابی دادرسی جدید کیفری
 • مشمولین بیمه بیکاری مشمولین بیمه بیکاری
 • پرداخت نفقه از سوي شوهر پرداخت نفقه از سوي شوهر
 • داوری تجاری بین‌المللی داوری تجاری بین‌المللی
 • تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق
 • بررسی ضمانت از افراد بررسی ضمانت از افراد
 • صلاحیت کیفری در قانون جدید صلاحیت کیفری در قانون جدید
 • نحوه تنظیم وکالت نامه نحوه تنظیم وکالت نامه
 • نوآوری‌های آئین دادرسی کیفری نوآوری‌های آئین دادرسی کیفری
 • تفاوت کلاهبرداری و سرقت تعزیری تفاوت کلاهبرداری و سرقت تعزیری
 • وجوه افتراق منافع و حق انتفاع ‎ وجوه افتراق منافع و حق انتفاع ‎
 • صلاحیت جدید دادگاه ها صلاحیت جدید دادگاه ها
 • نقش وکیل در دادگستری نقش وکیل در دادگستری
 • برات در قانون تجارت برات در قانون تجارت
 • حقوق راهن و مرتهن حقوق راهن و مرتهن
 • بررسی آیین دادرسی کیفری جدید بررسی آیین دادرسی کیفری جدید
 • نکات افزایش خواسته نکات افزایش خواسته
 • ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

  اسپانسر
  http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
  تبلیغات
  Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

  آمار سایت
 • کل مطالب : 1949
 • کل نظرات : 283
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 135
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 221
 • بازدید امروز : 575
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 53
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 575
 • بازدید ماه : 575
 • بازدید سال : 575
 • بازدید کلی : 3,247,577
 • مطالب
  آخرین نظرات
  محسن - سلام.ملکی را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام. متاسفانه موکل(صاحب اولیه) فوت نموده.ورثه به فروش ملک به من اذعان دارند. آنها (به دلیل مالیات سنگین - 1396/01/13
  كيانوش - با سلام من يه ماشين فروختم و كل مدارك ماشين رو هم بهش دادم ولي هنوز به اسم خودمه و اينكه كل مبلغ رو چك گرفتم و تو قولنامه نوشتم در صورت پاس نشدن چك ما - 1396/01/10
  رضایی - سلام و ادب ، حق انتفاع ملکی را بصورت صلح سکنی عمری به مدت حیات فردی منتقل کرده ام حال اگر ایشان زودتر از اینجانب فوت نمایند آیا وراث ایشان میتوانند اد - 1396/01/04
  علی کاظم - سلام علیکمملکی دارم که به دلیل سفارش مدیر ساختمان، مستاجری را آورده و به آن اجاره دادم.متاسفانه به دلیل اینکه مدیر ساختمان مورد اطمینان من بود، بد - 1395/11/29
  صدیقه حاتمی - با سلام وخسته نباشید منزل آپارتمانی به صورت نصف نصف به نام من و خواهرم هست من قصد دارم سهم خود را به نام مادرم کنم ولیکن چون میدانم امکان به مشکل خورد - 1395/10/14
  لیلا - باسلام من ضامن کسی دربانک شدم وان فرد بیکاراست و قسط هایش رانمیدهد و هرماه بانک ارحقوق من قسط راکم میکند ایاراهی هست که شکایت کنم تاان فرد مجبورشود قس - 1395/09/17
  لیلا - سلام من از سایپاماشین خریدم که هنوز نیمی از قسط هاش مونده و سندش ازادنشده وهمسرم بدون اجازه ام ماشین رافروخته و مدارک ماشینم هم نمیدانم دست خودش هست - 1395/09/17
  ابوالقاسم خمیس آبادی - باسلام ؛ احتراما بعرض میرساند فرزندم توسط دوبرادر مورد ضرب جرح قرار گرفت ... مستدعی است بفرمایید در خصوص شکایت ایشان بعداز گذشت 14ماه قانونی است یاخیر - 1395/05/20
  خسروی - با سلام یک واحد آپارتمان از طرف آقای الف خریداری شده است با مبایعه نامه و قبول اینکه فروشنده در تاریخ 29/12/94 نسبت به انتقال سند اقدام نماید ولی - 1395/02/08
  محمود حاجیان - سلام، من حدود2 ماه پیش با ناآگاهی از کاری که می كنم وکالت طلاق رو به خانمم دادم، و ايشون بدون اینکه من خبر داشته باشم ، پنهانی کارهای طلاق را انجام دا - 1395/01/09
  aram - سلام خسته نباشید آیا از دعانویسی که تو اینستا پیج داشتند و دعا گرفتم و جواب نگرفتم حتی اوضاع بدترهم شد و هزینه زیادی هم گرفتند و هربار حرفی زدند و هزی - 1394/12/21
  یزدانی - سلامپیامک حاوی \"شما خانوم... هستید؟آیا شما ساکن استان...هستید؟ میشه همدیگر رو ببینیم؟ توسط من ارسال شده،و ایشان هم فحش خانواده به من داد و بعدش هم ا - 1394/11/22
  pouya - با سلام - من مدتی در کافه ای کار می کردم به یک سری دلایل با کارفرما بحث کردم و دیگر سر کار نرفتم .مدتی بعد از من بابت پخش عکس مستهجن در یک کانال تلگرا - 1394/11/20
  سید مهدی - سلام. کتاب ایران و روابط بین الملل اقای رسولی فوق العاده است. ادم در این کتاب میفهمد که ایران میتواند اولین قدرت اقتصادی وصنعتی نیز نظامی دنیا باشد. - 1394/10/01
  حامد مهربانی - باسلام وعرض ادب :بنده کارمند رسمی یکی از ادارات می باشم یکسال پیش با ۹۰۰سکه عندالمطالبه عقد کردم بعد از مراسم عروسی بادخالت خانواده همسرم اختلافا - 1394/07/09
  محمد - با عرض سلام و ادبآیا لایحه جامع وکالت برای ازمون سال دیگر احتمال دارد که تصویب شود؟اگر تصویب شود آیا تغییری در طریقه جذب کارآموزان صورت می گ - 1394/07/08
  صبوری - با سلاممیخواستم مدرکی مستند دال بر غیردولتی بودن شهرداری به من معرفی کنید.با تشکر - 1394/07/05
  بابک - سلام،در یک دعوی حقوقی در رابطه با مطالبه مبلغ چک برگشتی مربوط به یه شرکت سهامی خاص در شورای حل اختلاف،خواهان بجای طرفیت قرار دادن شرکت صاحب حساب بعنوا - 1394/05/02
  nazanin - با سلام و خسته نباشید. سوالی از خدمتتون داشتم. طبق شرطی که در عقد نامه ی من گذاشته شده شوهر من ملزم شده که دو دانگ از آپارتمانی که به نام مادرشون هست - 1394/04/28
  alireza - باسلام : پسر من با ماشین خودش و به رانندگی دوستش تصادف کرده و هر دو فوت کرده اند . پس از مراحل دادگاه و اعلام شکایت از راننده جهت دریافت غرامت از بیمه - 1394/04/25